Загальні відомості

  • - теперішній час
    (00 р. 0 міс.)

  • - теперішній час
    (00 р. 0 міс.)

EDUCATION
2015 -2016 (December – January) Prometheus (MOOC) Ukraine, course "How to Start a Startup"
2014 (November) The University of Computer Sciences and Skills, Lodz, Poland, training "Modern University - a project approach to work under the terms of European qualification."
2008 (November) Cisco Entrepreneur Institute at Ternopil State Technical University of Ivan Puluj, course work "Institute program manager and facilitator training workshop"
1998-2002 Kyiv National Economic University, postgraduate in economics
1996-1997(September –March) Academy of Economy, Leipzig, Germany, economics internship
1995 (August) Academy of Economy, Leipzig, Germany, advanced training for commerce teachers
1987-1991 Kyiv Institute of Economics named after D. Korotchenko, economics degree

ACADEMIC DEGREES
2003 Candidate of Economics (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, Ph.D.) Kyiv National Economic University, Ukraine
АЗЬМУК НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА
Перший заступник директора Черкаського державного бізнес-коледжу

РОБОЧА АДРЕСА
243, вул. В’ячеслава Чорновола
м. Черкаси, 18028
тел.: +38(0472) 64 10 00
е-mail: azmuk@business-college.com.ua

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
Червень 2004 Кандидат економічних наук, спеціальність 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою»

ОСВІТА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
грудень 2015 р.– січень 2016 р. - навчання за програмою «Як створити стартап», Prometheus (MOOC) Україна
листопад 2014 р. – стажування у Вищій школі інформатики та мистецтв, м. Лодзь, Польща за програмою «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями європейських кваліфікацій».
лютий-березень 2013 р. – стажування на кафедрі економічної теорії та міжнародної економіки ННІ економіки і права Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.
листопад 2008 р. – курс з сертифікації в якості Програмного менеджера та фасілітейтера, Інститут підприємництва CISCO, США (Certificate of Achievement).
грудень 2003 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою» на тему «Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні» у Київському національному економічному університеті.
1998 - 2002 рр. – навчання в аспірантурі (без відриву від виробництва) на кафедрі менеджменту Київського національного економічного університету.
вересень 1996 р.– березень 1997 р. – стажування у ФРН за стипендіальною програмою Товариства ім. Карла Дуйсберга за підтримки Федерального міністерства освіти та досліджень ФРН.
серпень 1995 р. – стажування у ФРН за програмою підвищення кваліфікації викладачів в комерційній галузі на базі Академії економіки «Dr. Rahn & Partner GmbH» м. Лейпциг, ФРН.
жовтень – грудень 1993 р.- навчання за програмою «Розвиток економічних структур малого та середнього бізнесу в Україні», СП «Інконсальт Харальд Бремен + партнер» за підтримки Федерального Міністерства економіки ФРН та Черкаської обласної державної адміністрації
1987-1991 рр. – навчання у Київському інституті народного господарства
ім. В. Коротченка (денна форма), спеціальність – «Економічне та соціальне планування», кваліфікація – економіст.

ВІДЗНАКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
Вересень 2016 р.- нагрудний знак «Василь Сухомлинський»
Жовтень 2015 р. - Подяка Соціологічної асоціації України
Серпень 2011 р. - Знак «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України
Жовтень 2010 р. - Подяка Черкаського державного бізнес-коледжу
Листопад 2005 р. - Почесна грамота Обласної державної адміністрації
Серпень 2004 р. - Знак «Заслужений працівник Черкаського державного бізнес-коледжу»
Квітень 2004 р. - Знак «Відмінник освіти України» Міністерства освіти України
Березень 2004 р. - Почесна грамота Обласної державної адміністрації
Жовтень 1998 р. - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
Вересень 1996 р.– березень 1997 Грант Міністерства освіти, науки і технологій ФРН

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2013 р. – теперішній час – заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського державного бізнес-коледжу
2005 – 2013 рр. заступник директора з навчальної роботи бакалаврського рівня підготовки Черкаського державного бізнес-коледжу
2001-2005 рр. – завідувач навчально-тренувальної фірми Черкаського державного бізнес-коледжу
2001-2000 рр. – заступник директора з економіки Черкаського державного бізнес-коледжу
1997 – 2000 рр. – заступник директора Черкаського модельного центру підготовки та перепідготовки фахівців
1995 – 1997 рр. – заступник директора ВПУ №10 – виконавчий директор Модельного навчального центру
1993-1995 рр. – ревізор, провідний ревізор Контрольно-ревізійного управління у Черкаській області.
1991-1993 рр. – економіст планово-економічного відділу НВК «Фотоприлад», м. Черкаси.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ
з 29.03.2016 р. – теперішній час - член Регіональної ради підприємців Черкаської області, керівник робочої групи з розвитку інфраструктури підтримки підприємництва (на громадських засадах)
Вересень 2015 - теперішній час - доцент кафедри менеджменту Київський національний університет технологій та дизайну.
25.11.2011 р.– 11.09.2015 р. – член Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: підкомісія з маркетингу (6.30507), підкомісія з фінансів і кредиту (6.30508), наказ МОНМСУ №1364 від 25.11.2011 р. (на громадських засадах).
Вересень 2010- червень 2011 – доцент кафедри фінансів Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ
2008-2010 рр. – експерт Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, член робочої групи з питань підтримки підприємництва, розвитку малого і середнього бізнесу (на громадських засадах).
2002 р. - по теперішній час – експерт Міністерства освіти і науки України з ліцензування та акредитації економічних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
Вересень 2002 – січень 2010 р. - старший викладач, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ П'ЯТЬ РОКІВ
Азьмук Н.А. Безробіття і можливості цифрової зайнятості для його зниження. // Економіка розвитку. – 2016. - №3 (79). – С-12-19. -1,0 д.а.
Азьмук Н.А. Взаимодействие рынков труда и высшего образования в контексте развития цифровых технологий. // Економічний часопис. – 2015. № 7-8 (1). С. 98 – 101. - 0,8 да.
Азьмук Н.А. Сутність, особливості і функції цифрового ринку праці. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. - №5 (170). - С.38-43. - 0,9 д.а.
Азьмук Н.А. Нестандартная занятость как способ выживания населения в слаборазвитых странах // Проблемы экономики. – 2015. - №2. C. 6-10. -0,5 д.а.
Азьмук Н.А. Трансформация занятости в странах с развитой информационной экономикой // Проблемы экономики – 2014. - №3. - С. 7 – 12 – 0,5 д.а.
Гришнова Е.А., Азьмук Н.А. Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность. //Демографія та соціальна економіка. - 2014. - №1(21). – С.85-96 – 1 д.а.
Управление развитием человеческого потенциала. Текущие научные проблемы Восточной Европы: монограф. - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014. 141 с. [Розд.7: Н.А. Азьмук. Перспективы развития нестандартных форм занятости населения в современных условиях хозяйствования. С. 72-82].
Азьмук Н.А. Фактори формування і розвитку людського капіталу. //Україна: Аспекти праці. 2014. - №3. – С47-51. – 0,5 д.а.
Азьмук Н.А. Трансформація процесу праці в інформаційній економіці. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика – 2014. - №2 (8). С.217-223. - 0,5 д.а.
Инновационное развитие высшего образования: монография./ О.В. Куклін, И.С. Каленюк и др. - Черкассы: Черкасский национальный университет
им. Б. Хмельницкого, 2013. – 316 с. - [Розд.: Н.А. Азьмук. Перспективы использования нестандартных форм занятости в сфере высшего образования Украины. С. 83-101].
Азьмук Н.А. Научный потенциал Украины в современной информационной среде. // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования. В 2 т. – Т.2. Кисловодск: Изд-во УЦ «Магистр», 2013. - № 1 (8). – С.9-13. – 0,5 д.а.
Азьмук Н.А. Сучасні аспекти використання нестандартних форм зайнятості в сфері вищої освіти. // Вісник Хмельницького національного університету: Серія Економічні науки. Т 3., 2013 - № 4. С.82-86. - 0,5 д.а.
Азьмук Н.А. Інноваційна складова вищої освіти в Україні. // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб. наук. праць. – 2012. - №1(3). – С. 65-70. – 0,72 д.а.
Азьмук Н.А. Трансформація структури зайнятості населення України: перспективи розвитку гнучких форм організації праці. // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць – Спецвипуск. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – Т.1. – К.: КНЕУ, 2012. – С. 35-43.- 0,42 д.а.

Наукова активність

SCIENTIFIC PUBLICATIONS
Alltogether: 49 publications, incl. 2 monographs

MOST SIGNIFICANT PUBLICATIONS IN THE LAST FIVE YEARS
1. Азьмук Н.А. Взаимодействие рынков труда и высшего образования в контексте развития цифровых технологий. // Економічний часопис. – 2015. - № 7-8 (1). С. 98 – 101. - 0,8 да. – Режим доступу. http://soskin.info/userfiles/file/2015/7-8_1/Azmuk.pdf
2. Азьмук Н.А. Сутність, особливості і функції цифрового ринку праці. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. - №5 (170). С.38-43. - 0,9 д.а. – Режим доступу. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/category/%E2%84%96170
3. Grishnova O., Azmuk N. The estimation of the labour digital market development in Ukraine. // The 13th International confererence information technologies and managament 2015.- April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia
4. Азьмук Н.А. Нестандартная занятость как способ выживания населения в слаборазвитых странах // Проблемы экономики. – 2015. - №2. C. 6-10. -0,5 д.а. – Режим доступу http://www.problecon.com/pdf/2015/2_0/6_10.pdf
5. Гришнова Е.А., Азьмук Н.А. Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность. //Демографія та соціальна економіка. - 2014. - №1(21). – С.85-96 – 1 д.а. - Режим доступу http://dse.org.ua/arhcive/1(21)_2014.pdf
6. Азьмук Н.А. Трансформация занятости в странах с развитой информационной экономикой // Проблемы экономики – 2014. - №3. - С. 7 – 12 – 0,5 д.а. – Режим доступу http://www.problecon.com/pdf/2014/3_0/7_12.pdf
7. Азьмук Н.А. Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в контексті зайнятості. // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць – 2014. - №2 (29). С.167-177. – 0,57 д.а. – Режим доступу http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2014_29/zb29_15.pdf
8. Азьмук Н.А. Трансформація процесу праці в інформаційній економіці. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика – 2014. - №2 (8). С.217-223. - 0,5 д.а. – Режим доступу http://stvua.com/?wpfb_dl=21
9. Азьмук Н.А. Фактори формування і розвитку людського капіталу. //Україна: Аспекти праці. 2014. - №3. – С47-51. – 0,5 д.а. – Режим доступу http://uap.in.ua/download/all/2014/UAP%233_2014.pdf
10. Азьмук Н.А. Сучасні аспекти використання нестандартних форм зайнятості в сфері вищої освіти. // Вісник Хмельницького національного університету: Серія Економічні науки. Т 3., 2013 - № 4. С.82-86. - 0,5 д.а
11. Азьмук Н.А. Научный потенциал Украины в современной информационной среде. // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования. В 2 т. – Т.2. Кисловодск: Изд-во УЦ «Магистр», 2013 - № 1 (8). – С.9-13. – 0,5 д.а. – Режим доступу http://sfipi.ru/mni-1-8-2.pdf- 0,5 д.а.
1. Управление развитием человеческого потенциала. Текущие научные проблемы Восточной Европы: монограф. - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014. - 141 с. [Розд.7: Н.А. Азьмук. Перспективы развития нестандартных форм занятости населения в современных условиях хозяйствования. С. 72-82].
2. Инновационное развитие высшего образования: монография. /Под ред. О.В. Куклина - Черкассы: Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого, 2013. – 316 с. - [Розд. частини І: Н.А. Азьмук. Перспективы использования нестандартных форм занятости в сфере высшего образования Украины. С. 83-101].

Форма зворотньго зв'язку