Загальні відомості

  • - теперішній час
    (00 р. 0 міс.)

  • - теперішній час
    (00 р. 0 міс.)

Освіта, вчені ступені та звання.
1998 – 2000 роки – навчання на факультеті перепідготовки Черкаського інженерно-технологічнго інституту (кваліфікація: економіст)
1985 – 1990 роки – навчання в очній аспірантурі Інституту еволюційної фізіології і біохімії АН СРСР
1980 – 1985 роки – навчання в Черкаському державному педагогічному інституті на природничому факультеті (кваліфікація: учитель біології, хімії)
1969 – 1979 роки – навчання у Черкаській середній школі.

Вчені ступені і звання
2009 рік – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
1991 рік - кандидат біологічних наук
Професійний досвід:

01.09.2016 – заступник директора Черкаського державного бізнес-коледжу Міністерства освіти і науки
17.08.2015 – 18.12.2016 – головний фахівець відділу планування закупівель Управління закупівель Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України.
15.01.2007 – 01.07.2015 - заступник директора Черкаського інституту банківської справи інституту Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).
01.09.2004 – 14.01.2007 - заступник директора Черкаського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України.
01.09.2001 – 31.08.2004 – заступник директора Черкаської філії Української академії банківської справи Національного банку України.
01.01.1997 – 31.08.2001 – викладач, завідувач стаціонарного відділення, заступник директора Черкаського банківського коледжу Національного банку України.

Наукова активність

1. Проценко О.Л. До питання викладання екології студентам-економістам у сучасному ВНЗ [Текст] : Викладач і студент: перспективи професійного зростання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції., м. Черкаси, 26-26 жовтня 2007 р. / Видавництво ЧНУ імені Богдана Хмельницького; редкол.: А.І. Кузьмінський та ін. - Черкаси, 2007. - С.40 -42.
2. Проценко О.Л., Сабадаш С.О. Проблеми екологічної моралі [Текст] : Праці Восьмої міжнародної наукової конференції "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання". Частина 4. - Донецьк: ДонНУ, 2007. - С. 302 - 304.
3. Проценко О.Л. До питання викладання екології студентам-економістам [Текст] /О.Л. Проценко// Вісник Черкаського університету. Випуск 112. Серія «Педагогічні науки».- 2007. - С. 94 - 99.
4. Проценко О.Л. Про необхідність екологізації української вищої економічної освіти [Текст] /О.Л. Проценко// Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка «Економіка і регіон».- 2007. - № 4(15). – С.168 - 170.
5. Проценко О.Л., Касярум О.П. До питання закупівлі об'єктів інтелектуальної власності згідно з вимогами чинної редакції закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» в умовах інформаційного суспільства [Текст] / О.Л. Проценко, О.П. Касярум // Вісник Черкаського університету. Випуск 125. Серія «Педагогічні науки».- 2008.- С. 134 - 138.
6. Проценко О.Л. Погляди на варіанти екологічного страхування в Україні [Текст] : Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 25 - 26 вересня 2008 р. / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2008. - (С. 127 - 128) 210 с.
7. Проценко О.Л., Пасенко В.М. Управління ризиком стихійних лих: наскільки це можливо? [Текст] : Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної економіки» / Черкаський державний технологічний університет: м. Черкаси, 24-26 вересня 2008 року; відповідальний редактор Хомяков B.I. - Черкаси: ЧДТУ, 2008.- С. 199-202. 311 с.
8. Проценко О.Л. Можливі напрямки управління фінансуванням охорони і відновлення довкілля [Текст] : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених, м. Львів, 23-24 жовтня 2008 р «Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи» /Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України 9м. Київ)/ Відп. за вип. Р.А. Слав'юк. - Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2008. - С. 11 – 13. 157 с..
9. Проценко О.Л. Страхування екологічних ризиків у європейській практиці [Текст] /О.Л. Проценко// Вісник іЧеркаського університету. Випуск 362. Серія «Педагогічні науки». - 2008. - С. 195 - 201.
10. Проценко О.Л., Осауленко В.М. Проблеми екологічної політики [Текст] : матеріали Дев'ятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» Частина 5. /Ред. кол. Беспалова (голова) та ін. - Донецьк: Донецький національний університет, 2008. - С. 217 - 220.
11. Проценко О.Л.Екологічне страхування - спосіб управління ризиками забруднення навколишнього середовища [Текст] /О.Л. Проценко// Вісник Хмельницького національного університету: ХНУ, 2008. - №6, Т.З.- С. 100-104.
12. Проценко О.Л.Екологічне страхування як необхідний елемент економічного механізму забезпечення охорони довкілля [Текст] /О.Л. Проценко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 245. Том 1. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - С. 123-129
13. Проценко О.Л. Щодо питання відшкодування екологічної шкоди [Текст] /О.Л. Проценко// Підприємництво, господарство і право, 2009. - №2(158). – С. 47-50.
14. Проценко О.Л. Необхідність екологізації системи національних рахунків [Текст] Матеріали VI-Ї Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю», м. Черкаси, 8-10 квітня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Черкас, держ. технол. ун-т; відповід. ред. В.М. Яценко. — Черкаси: ЧДТУ, 2009. - С. 71-73. 448 с.
15. Проценко О.Л., Пасенко В.М.Страхові компанії в управлінні ризиком природних катастроф [Текст] // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: випуск 22, У двох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. технол. ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2009.- Частина II. - С.31 - 39. 262 с.
16. Проценко О.Л. Механізми відшкодування збитків від природних катастроф [Текст] : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків», м. Черкаси, 15-16 жовтня 2009 р. / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) – Черкаси: ІПС УБС НБУ, 2009. – с.340 – 342. 354 с
17. Проценко О.Л. Вплив ризиків природних катастроф на економічний розвиток держав [Текст] : матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної економіки» у 2 т. Том 2, м. Черкаси, 14-16 жовтня 2009 року/ Черкаський державний технологічний університет; відповідальний редактор Хомяков B.I. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – с. 169 – 172. 228 с
18. Проценко О.Л. Роль страховиків у відшкодуванні наслідків природних катастроф [Текст] : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України», м. Суми, 12 – 13 листопада 2009 р.: у 2 т./Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку україни».- Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.- Т.1.- С. 109 -111. 166 с.
19. Проценко О.Л.Доцільність переходу підприємств до моделі екологічно орієнтованого менеджменту [Текст] /О.Л. Проценко/ Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) №3 (6) грудень 2009.- С. 65 – 68.
20. Проценко О.Л. До питання необхідності запровадження обов’язкового страхування майна від стихійних лих [Текст] /О.Л. Проценко/ Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць, випуск 27. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.- С. 211 – 218. 21. Проценко О.Л. Екологізація бізнесу в забезпеченні стратегії сталого розвитку [Текст]: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізацій них процесів» в 2 ч. (ч. 2).- Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – частина 2, -С. 205 – 208.
22. Проценко О.Л., Пасенко В.М. Класифікація методів трансформації ризиків діяльності суб’єктів господарювання [Текст] : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю», м. Черкаси, 14-16 квітня 2010 р. : У двох томах / М-во освіти і науки України, Черкас, держ. Технол. Ун-т; відповід. ІПС. В.М. Яценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Том II. - С. 87-89. 231 с.
23. Проценко О.Л., Пасенко В.М. Фінансово-економічні механізми управління природними ризиками [Текст] / О.Л. Проценко, В.М. Пасенко/ Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: випуск 24. У двох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2009.- Частина II. – С.253 – 257. 358 с.
24. Проценко О.Л., Першин О.О. Еконологія як підхід до вирішення проблем використання водних ресурсів [Текст] : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків», м. Черкаси, 14-15 жовтня 2010 р. – Черкаси: ІПС УБС НБУ, 2010. – С. 361 – 362. 370 с.
25. Проценко О.Л. До питання запровадження протиповеневого страхування в Україні [Текст]// Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків», м. Черкаси, 14-15 жовтня 2010 р. – Черкаси: ІПС УБС НБУ, 2010. – С. 348 – 349. 370 с.
26. Проценко О.Л., Рябоконь Н.П. Необхідність запровадження екологічного страхування в умовах загострення еколого-економічних суперечностей [Текст] : матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної економіки», м. Черкаси, 6-8 жовтня 2010 року у 2 т. / Відповідальний редактор Хомяков В.І. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – том. 2. – с.198 – 200. 228 с..
27. Проценко О.Л .Закордонний досвід страхування та фінансової допомоги у випадку природних катастроф [Текст] /О.Л. Проценко/ Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), №3(9), грудень 2010. – с.80-85 (І частина).
28. Проценко О.Л. Екологічне страхування як дієвий інструмент забезпечення екологічної безпеки бізнесу [Текст] / О.Л. Проценко // Тези доповідей та виступів на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків» (м. Черкаси, 20-21 жовтня 2011 року). – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 194-196. 396 с.
29. Проценко О.Л. Охорона праці в галузі. Для офісних працівників : навч. Посібник / О. Л. Проценко. – К.: УБС НБУ, 2011. – 291 с.
30. Проценко О.Л. Клієнторієнтований підхід у роботі з клієнтами страхових компаній [Текст] / О.Л. Проценко // збірник тез доповідей ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (27-28 жовтня 2011 року) : у 2 т./Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Т.1. – С 103-105. 169 с.
31. Проценко О.Л. Необхідність впровадження інституту обов’язкового екологічного страхування в Україні [Текст] / О.Л. Проценко // Материалы всеукраинской научно-практической конференции «Методы динасового обеспечения устойчивого экономического развития» (г. Севастополь, 6 – 9 сентября 2011 г.) : Севастополь: СевНТУ, 2011. – 255 с. (с. 121).
32. Проценко О.Л.Екологічне страхування : український аспект. [Текст] /О.Л. Проценко/ Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. випуск 2(13)/2012 (науково-практичне видання. – Харків, 2012. с. 325 -329.
33. Проценко О. Л. Сучасні тенденції розвитку екологічного страхування за кордоном. [Текст]/ О. Л. Проценеко// Збірник тез VII науково-практичної конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків» (18-19 жовтня 2012 р.). - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. - С. 271.
34. Проценко О. Л. До питання співвідношення між поняттями «ризик», «невизначеність» і «небезпека»[Текст]/Проценко О.Л.//Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), №3(15), 2012. – с. 280.
35. Енциклопедія для банкіра : у 2 т. – Том 2 (практична термінологія). – Київ: УБС НБУ, 2013. – 547 с. (Проценко О. Л. /статті: Договір; Долар; Долар США; ЕКЮ; Євровалюта; Забезпечення кредиту; Застава; Пеня; Рента; Ринки євровалюти; Штраф).
36. Проценко О. Л. Екологічне оподаткування та екологічне страхування як взаємодоповнюючі інструменти забезпечення якості довкілля [Текст]/Проценко О. Л.// Збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.). – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». – с. 63.
37. Проценко О. Л. Екологічне оподаткування в контексті забезпечення якісних характеристик довкілля [Текст]/ Проценко О. Л.//Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави», Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2013. – с.364.
38 Проценко О. Л. Страхування екологічних ризиків та екологічне оподаткування як інструмент забезпечення якісних характеристик довкілля [Текст]/Проценко О. Л.// Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), №3(18), 2013. – с. 19.
39. Проценко О. Л. Страхування як інструмент забезпечення сталого розвитку суспільства [Текст]// О. Л. Проценко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 3. - С. 113

Форма зворотньго зв'язку